ALGEMENE VOORWAARDEN VENTOX OVERDRUKFILTERSYSTEMEN

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan Ventox Overdrukfiltersystemen, hierna te noemen “Ventox”, waaronder tevens begrepen alle opdrachten verstrekt aan haar bestuurder(s) en/of haar werknemer(s). Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop gesloten met Ventox.

1.2       Op een opdracht alsmede overeenkomst van koop en verkoop zijn en blijven de algemene voorwaarden van toepassing, zoals deze ten tijde van het verstrekken van de opdracht en/of sluiten van een overeenkomst van koop en verkoop zijn gedeponeerd.

Artikel 2. OPDRACHTEN

2.1       Alle opdrachten worden door en namens Ventox aanvaard. Het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 1 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2      Ventox heeft het recht om – zonder opgaaf van redenen – het in behandeling c.q. uitvoering nemen of continueren van een opdracht te weigeren, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

2.3      Alle, door Ventox te verrichten werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

2.4      Alle aan Ventox gegeven opdrachten tot reparatie of vervanging houden niet mede in de opdracht tot vervanging of vernieuwing van die onderdelen, die pas na demontage zichtbaar worden en als dan blijken te moeten worden vervangen of vernieuwd, alsmede het repareren van al die gebreken, waarvan bij demontage blijkt en waarvan reparatie raadzaam of noodzakelijk is.

2.5       Ventox voert bijkomende reparaties of vervangingen als bedoeld in artikel 2.4 slechts uit, nadat de klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

2.6      Ventox is gerechtigd om bij uitvoering van alle aan haar verstrekte opdrachten gebruik te maken van diensten van derden.

2.7       De opdrachtgever geeft de bevoegdheid aan Ventox om alle handelingen te verrichten die naar haar beoordeling noodzakelijk zijn om tot uitvoering van de opdracht te komen. Beperkingen dienen door de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN VAN KOOP EN VERKOOP

3.1       Overeenkomsten van koop en verkoop kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.

3.2      Voor overeenkomsten van koop en verkoop, waaraan geen offerte c.q. opdrachtbevestiging ten grondslag ligt, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

3.3      Ventox is gerechtigd om bij uitvoering van de koop en verkoop overeenkomsten gebruik te maken van diensten van derden.

Artikel 4. OFFERTES

Offertes en prijsnoteringen binden Ventox niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. PRIJZEN

5.1       Alle prijzen van Ventox zijn exclusief de daarvoor verschuldigde omzetbelasting en in Euro uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2       Alle overeenkomsten alsmede opdrachten worden gesloten c.q. in behandeling genomen tegen de op dat moment geldende, door Ventox vastgestelde, prijzen.

Artikel 6. PRIJSWIJZIGINGEN

6.1       Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet vaste overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend.

6.2      Eventuele prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen worden tevens in de zowel vast als in de niet vaste overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend.

Artikel 7. BETALINGEN

7.1       Betaling dient te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking, binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.

7.2       Bij gebreke hetgeen vermeld onder artikel 7.1 is de opdrachtgever aan Ventox een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldatum. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen tussentijdse- en einddeclaraties.

7.3       Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de gezonden factuur te voldoen, verbeurt de opdrachtgever een contractuele boete ten bedrage van 15% van de openstaande facturen onverminderd de verschuldigde rente conform artikel 7.2. Ventox is dan gerechtigd tot het (doen) nemen van incassomaatregelen.

Artikel 8. RETENTIERECHT

Ventox is gerechtigd zich te beroepen op het retentierecht alsmede dit recht uit te oefenen op welk goed dan ook dat Ventox op dat moment in zijn bezit heeft voor zolang als de opdrachtgever alle openstaande facturen van Ventox gericht en ten name van de opdrachtgever niet heeft voldaan.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1       Na levering door Ventox blijft Ventox eigenaar van de geleverde goederen zolang de opdrachtgever, tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten, voor verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen, vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

9.2      Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren noch verkopen.

9.3      Nadat Ventox zich beroepen heeft op zijn eigendomsvoorbehoud, mag zij de geleverde zaken terug halen. De opdrachtgever staat Ventox toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

9.4      Als Ventox geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Ventox te verpanden.

Artikel 10. RECLAMATIES

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van Ventox geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Ventox heeft gereclameerd.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1      Ventox is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door Ventox verrichtte werkzaamheden c.q. diensten en/of verkochte goederen, alsmede door derden die door Ventox zijn ingeschakeld, tenzij er wordt aangetoond dat er sprake is van opzet of grove schuld.

11.2     Ventox is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of andere gevolgschade van een opdrachtgever, tenzij de verzekering van Ventox deze schade erkent en vergoedt.

11.3     Mocht Ventox aansprakelijk worden geacht ondanks hetgeen vermeld onder artikel 11.2, dan zal deze aansprakelijkheid het bedrag dat voor de verrichtte werkzaamheden c.q. diensten en/of verkochte goederen in rekening is gebracht, dan wel de dekking die door de verzekering van Ventox wordt gegeven dan wel erkend, niet te boven gaan.

Artikel 12. GARANTIE

12.1     Ventox verleent, onverminderd de rechten die de wet de opdrachtgever toekent de volgende garantie op de door haar uitgevoerde werkzaamheden. Tenzij een langere periode van toepassing is, zal Ventox gedurende een periode van drie maanden na uitvoering van de reparatie, kosteloos zorg dragen voor herstel of reparatie van defecten, die verband houden met de door Ventox uitgevoerde werkzaamheden.

12.2     Ventox verleent voor de door haar geleverde producten dezelfde garantie als door haar leveranciers wordt gegeven.

12.3     De garantie op de door Ventox geleverde producten vervalt, ongeacht de garantietermijn, vanaf het moment dat de producten in andere producten zijn verwerkt.

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1     Op de rechtsverhouding tussen Ventox en haar opdrachtgevers is het Nederlandse Recht van toepassing. Alleen de Nederlandse Rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen Ventox en een opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

13.2     Enig geschil tussen Ventox en een opdrachtgever zal dan ook uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter te Tilburg.

Artikel 14. DEPONERING

Deze algemene voorwaarden zijn door Ventox gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Tilburg.